• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyry: wyry.pl
Szkoła Podstawowa w Wyrach
Rodzaj placówka oświatowo-wychowawcza
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-175 Wyry
Adres jednostki ul. Puszkina 10
Kontakt

tel./fax 32 2187244; 32 3230152

spwyry@wyry.pl

Dyrektor

mgr Ilona Sobieraj  

WWW:   www.spwyry.edupage.org
REGON:  000725849
NIP:  6351677429
 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2013-09-02 00:29:04 | Data modyfikacji: 2018-10-04 11:41:07.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej w Wyrach

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych dzieci oraz Pani/Pana, a także o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Dzieci jest Szkoła Podstawowa w Wyrach z siedzibą przy ul. Puszkina 10, 43 -175 Wyry a jego reprezentantem jest Dyrektor Szkoły.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci w zakresie działania Szkoły Podstawowej w Wyrach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Wyrach Panią Bożeną Smolarską za pomocą adresu e-mail: iod.spwyry@wyry.pl Szczegółowe informacje będą dostępne pod adresem www.spwyry.edupage.org
3. Administrator danych osobowych – Szkoła Podstawowa w Wyrach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej w Wyrach;
b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkołą Podstawową w Wyrach, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa w Wyrach.
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci będą przechowywane przez okres nauczania i okres archiwizacji zgodnie z przepisami prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana oraz Dzieci szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej w Wyrach Pani/Pana danych osobowych bądź Dzieci, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikających z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.
12. Pani/Pana dane oraz dane Dzieci mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:38:56 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:21:07.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  RODO .  Struktura organizacyjna .  Dyrekcja .  Statut .  Organizacja roku szkolnego  .  Sprawozdania finansowe .  Deklaracja dostępności .  Oferty pracy .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:38:56
Data modyfikacji: 2020-03-31 11:21:07
Opublikowane przez: Imię Nazwisko